Cele Fundacji

Celem fundacji jest:

 1. Propagowanie kultury artystycznej we wszystkich jego formach.
 2. Propagowanie czynnego uczestniczenia w kulturze.
 3. Wspieranie twórców młodego pokolenia zarówno profesjonalnych jak i amatorów.
 4. Tworzenie warunków rozwoju twórczości.
 5. Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i sztuki.
 6. Integracja środowisk artystycznych.
 7. Tworzenie aktywnego ośrodka artystycznego zrzeszającego osoby zainteresowane powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei oraz form kreacji i ekspresji artystyczno-kulturalnej.
 8. Poszukiwanie innowacyjnych metod animacji.
 9. Organizacja przestrzeni dla funkcjonowania edukacji nieformalnej.
 10. Kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej, zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo.
 11. Wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją kultury, sztuki i historii regionalnej.
 12. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy o kulturach tradycyjnych, w tym przede wszystkim kulturach Polski.
 13. Prowadzenie wielowymiarowej ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego obszarów polski a przede wszystkim regionu podlaskiego.
 14. Budowanie i pogłębianie dialogu międzykulturowego oraz tolerancji dla współistnienia różnych narodowości, religii i tradycji.
 15. Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, tworzenie i wspieranie form dialogu międzypokoleniowego.
 16. Upowszechnienie i wsparcie kultury i edukacji szczególnie w środowiskach izolowanych i dyskryminowanych.
 17. Promocja postawy otwartej i tolerancyjnej.
 18. Upowszechnienie i wspieranie postaw i inicjatyw proekologicznych.
 19. Międzynarodowa integracja i współdziałanie na polach edukacji, kultury i sztuki.
 20. Promowanie inicjatyw kulturalnych poza granicami regionu i kraju.
 21. Ekologia.
 22. Ochrona i promocja naturalnego, zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 23. Solidarność międzypokoleniowa.
 24. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 25. Wspieranie szeroko rozumianego rozwoju osobowości.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie krajowych i międzynarodowych imprez kulturalnych, edukacyjnych lub artystycznych, w tym w szczególności warsztatów artystycznych, projektów edukacyjnych, wernisaży, wystaw, konkursów i festiwali, koncertów w różnych dziedzinach sztuki
 2. Edukacja dzieci, młodzieży i starszych poprzez sztukę
 3. Rozpowszechnianie sztuki filmowej poprzez prowadzenie pokazów filmowych
 4. Działalność wystawiennicza
 5. Organizowanie krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów i konferencji naukowych dotyczących działalności artystycznej i kulturalnej oraz innych tego typu przedsięwzięć
 6. Gromadzenie dokumentacji i wymianę informacji dotyczących zdarzeń artystycznych, instytucji i osób związanych ze sztuką
 7. Rozwijanie własnej działalności artystycznej
 8. Organizowanie badań, w tym terenowych związanych z realizacją celów statutowych fundacji
 9. Podejmowanie wszelkich działań twórczych, artystycznych, edukacyjnych oraz ekologicznych
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej
 11. Dokumentacja aktualnych działań
 12. Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej naszego regionu
 13. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą
 14. Współpraca z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 15. Szkolenia i podnoszenie świadomości

Statut Fundacji