Cele Fundacji

Celem Fundacji jest działalność w zakresie:

1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

3. Edukacji, oświaty i wychowania

4. Ochrony i promocji zdrowia

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

6. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

7. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

9. Turystyki i krajoznawstwa

10. Promocji i organizacji wolontariatu

11. Pomocy Polonii i Polakom za granicą

12. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

 1. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych

 2. Upowszechniania i wspierania działań obywatelskich, ochrony wolności i swobód obywatelskich, wspieranie aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie krajowych i międzynarodowych imprez kulturalnych, edukacyjnych lub artystycznych, w tym w szczególności warsztatów artystycznych, projektów edukacyjnych, wernisaży, wystaw, konkursów i festiwali, koncertów w różnych dziedzinach sztuki

 2. edukacja dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów

 3. organizowanie krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów i konferencji naukowych ,

 4. rozwijanie własnej działalności artystycznej

 5. prowadzenie działalności wydawniczej

 6. działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, poprawy jakości życia – szkolenia, warsztaty kulinarne itp.

 7. działania w sferze ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 8. organizowanie imprez turystycznych

 9. działania edukacyjne, poradnictwo, doradztwo i konsultacje

 10. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą

 11. współpraca z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą których działalność jest zbieżna z celami Fundacji

 12. inne formy, które są zgodne z celami Fundacji.

 

Statut Fundacji: Statut 2018